Про IКЗР

Положення

15 серпня 2013

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Асоціація є неприбутковим відкритим добровільним об’єднанням юридичних осіб, які не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності. Асоціація утворюється як договірне об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством та не здійснює господарської діяльності. Функції та повноваження Асоціації виключають можливість здійснення дій, які обмежують конкуренцію між її учасниками та іншими суб’єктами господарювання, що працюють на ринку зовнішньої реклами.

2. Асоціація є договірним об’єднанням, господарською асоціацією в розумінні Господарського кодексу України. Асоціація є непідприємницьким товариством в розумінні Цивільного кодексу України.

3. Вступ до Асоціації підприємств, установ та організацій і вихід з неї учасників є добровільним та здійснюється у порядку, встановленому її Статутом.

4. Асоціація є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді загальної юрисдикції, господарському, третейському, адміністративному суді та інших судових формуваннях.
Асоціація має право відкривати поточний та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в банківських установах, має печатку, штампи та символіку зі своїм найменуванням, якізатверджуються у встановленому законодавством порядку.

5. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок вступних і членських внесків, благодійної допомоги та з інших джерел, передбачених Статутом.

6. Асоціація може відкривати свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

7. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до укладених нею від свого імені угод усім належним їй майном, на яке може бути звернене стягнення відповідно до чинного законодавства.

8. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями учасників, а учасники не відповідають за зобов’язаннями Асоціації. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Асоціації.

МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

1. Метою Асоціації є сприяння розвитку ринку зовнішньої реклами в Україні, розробка проектів законодавчих актів з питань зовнішньої реклами, організація достовірної і збалансованої системи моніторингу та соціологічних досліджень (вимірювань) ефективності зовнішньої реклами в Україні.

2. Предметом діяльності Асоціації є представлення інтересів її учасників в органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування, в інших установах, підприємствах та організаціях, координація діяльності її учасників (без права втручання в їхню виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень) з таких питань:

  • Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:

- роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;
- розповсюдження інформації про досягнення науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чистих технологій;
- формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, галузеві проблеми, іноземний досвід;
- організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
- надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації їхніх працівників.

  • Забезпечення інформацією, а саме:

- збирання серед учасників даних лише про виробництво, виробничі потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку зовнішньої реклами, й поширення їх в узагальненому вигляді не раніше місяця після збирання за умов неможливості використання цих даних проти
учасників Асоціації та/або конкурентів.

  • У сфері стандартизації, а саме:

- сприяння підвищенню ефективності функціонування ринку зовнішньої реклами шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обгрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів і послуг, експлуатаційної надійності та безпеки;
- розробки стандартів та методик вимірювання рекламної ефективності засобів та конструкцій зовнішньої реклами для тих чи інших рекламованих продуктів, виходячи з охоплення цільової аудиторії та кількості цільових контактів.

  • Співробітництва і взаємодії з органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування та між учасниками, а саме:

- співробітництва з органами державної влади і управління, органами місцевого самоврядування з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку зовнішньої реклами;
- захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування України, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
- сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.