Про IКЗР

Членство

15 серпня 2013

На сьогодні в Індустріальному комітеті зовнішньої реклами представлені оператори – лідери національного ринку зовнішньої реклами, а також провідні рекламні агенції.

Членами ІКЗР є рекламні групи та агенції: Group M, Publicis Groupe Ukraine, Група  АДВ  Україна, Media Systems, Optimum Media Ukraine, Master AD, а також оператори зовнішньої реклами Big Board, Perekhid Outdoor, Prime Group, РТМ-Украина, Луверс, Gallery.


ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ УЧАСНИКІВ ДО СКЛАДУ АСОЦІАЦІЇ

1. Прийняття до складу Асоціації нових Засновників та Членів передбачає попереднє ознайомлення зі Статутом Асоціації, його визнання та готовність його дотримуватись і сплачувати вступні та членські внески.

2. Кожна особа, яка бажає стати Засновником або Членом Асоціації, подає Виконавчому директору Асоціації письмову заяву на ім’я Загальних зборів за підписом керівника із проханням прийняти до складу Асоціації та зобов’язанням виконувати обов’язки Засновника або Члена Асоціації відповідно. До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів.

3. Юридична особа вважається прийнятою до складу Засновників у разі дотримання нею вимог пунктів 5.1, 5.2 Статуту Асоціації, приєднання до Договору про продовження дiяльностi Асоціації, ухвалення Загальними зборами рішення про прийняття такої особи до складу Засновників згідно вимог підпунктів 5.4 – 5.6 Статуту та після проведення державної реєстрації відповідних змін до Статуту Асоціації.

4. Рішення Загальних зборів про прийняття юридичної особи до складу Засновників Асоціації вважається таким, що набрало законної сили, в разі дотримання однієї з таких умов:

  • у випадку прийняття до складу нового Засновника з числа Операторів всі Засновники з числа Операторів зменшують свою частку участі пропорційно, на розмір частки участі, з якою новий Засновник увійде до Асоціації, або в іншому погодженому між ними розмірі таким чином, щоб загальний сукупний розмір частки участі всіх Засновників із числа Операторів не перевищував розміру, зазначеного в статті 5 Договору про продовження дiяльностi Асоціації;
  • у випадку прийняття до складу нового Засновника з числа Агенцій та Рекламодавців всі Засновники з числа Агенцій та Рекламодавців зменшують свою частку участі пропорційно, на розмір частки участі, з якою новий Засновник увійде до Асоціації, або в іншому погодженому між ними розмірі таким чином, щоб загальний сукупний розмір частки участі всіх Засновників з числа Агенцій та Рекламодавців не перевищував розміру, зазначеного в статті 5 Договору про продовження дiяльностi Асоціації.

5. Юридична особа вважається прийнятою до складу Членів Асоціації в разі дотримання нею вимог пунктів 5.1, 5.2 Статуту Асоціації та ухвалення Загальними зборами рішення про прийняття такої особи до складу Членів Асоціації.

6. У прийнятті нових Учасників до складу Асоціації може бути відмовлено, якщо:

  • кандидат порушує чинне законодавство, що може негативно вплинути на діяльність Асоціації;
  • кандидат не може бути Засновником або Членом Асоціації, виходячи з положень його установчих документів, вимог чинного законодавства або вмотивованих заперечень органів державної влади, на які покладено контроль за дотриманням законодавства про рекламу;
  • щодо кандидата порушено справу про банкрутство;
  • кандидат не відповідає вимогам Статуту Асоціації;
  • не дотримані вимоги пункту 5.4 Статуту Асоціації.

7. Рішення про прийняття до складу нових Учасників Асоціації ухвалюються Загальними зборами шляхом таємного голосування.

ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ВИХОДУ УЧАСНИКІВ ЗІ СКЛАДУ АСОЦІАЦІЇ

1. Засновника або Члена Асоціації може бути примусово виключено зі складу Асоціації
за рішенням Загальних зборів при наявності однієї з таких підстав:

  • невиконання (порушення) Засновником або Членом Асоціації вимог її Статуту та/або Договору про продовження дiяльностi Асоціації, внутрішніх документів Асоціації, рішень Загальних зборів та чинного законодавства;
  • затримка у сплаті внесків безперервно протягом трьох місяців або невиконання чи неналежне виконання Засновником інших грошових зобов’язань, щодо виконування яких буде прийняте рішення на Загальних зборах Асоціації;
  • ліквідації, реорганізації, визнання банкрутом Засновника або Члена Асоціації;

2. Засновник або Член Асоціації своїми діями перешкоджає Асоціації виконувати її
статутну діяльність, завдає шкоди діловій репутації Асоціації та блокує її нормальну роботу.

3. Кожен Учасник Асоціації має право добровільно вийти зі складу Асоціації та зобов’язаний сплатити заборгованість за внесками (за її наявності) не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту виходу. Добровільний вихід Учасника здійснюється шляхом подання Виконавчому директору Асоціації на ім’я Загальних зборів письмової заяви за підписом керівника з проханням виключення зі складу Асоціації не менше ніж за місяць до виходу.

4. Зміна найменування, організаційно-правової форми або будь-яких інших реквізитів Учасника не потребує його повторного прийняття до складу Асоціації та сплати повторного внеску. Про вказані зміни Учасник повідомляє Асоціацію у письмовій формі протягом 10 (десяти) днів з моменту державної реєстрації змін та/або зміни реквізитів.

5. Про виключення Учасник письмово повідомляється Виконавчим директором Асоціації протягом 10 (десяти) днів з моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення.

6. Учасник Асоціації втрачає свій статус Засновника або Члена Асоціації та звільняється
від сплати членських внесків з моменту прийняття Загальними зборами рішення про його виключення зі складу Асоціації.